BINDJA NDAJ URDHËRIMEVE TË PERËNDISË

Sot do të lexojmë nga Eksodi, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 17. Këto janë dhjetë urdhërimet dhe ky është një nga pasazhet më të njohur në Bibël.

Lexoni më tej