Nga:

BINDJA NDAJ URDHËRIMEVE TË PERËNDISË

Sot do të lexojmë nga Eksodi, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 17. Këto janë dhjetë urdhërimet dhe ky është një nga pasazhet më të njohur në Bibël. Unë dua ta lexoj të gjithë pasazhin dhe më pas të jap mendimin tim që do të na drejtojë në lutje. Pra, Eksodi, kapitulli 20, vargjet 1 deri në 17. “Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë, duke thënë: «Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë.” Mbajini mend këto fjalë. Këto janë themeli. Këtu dua të kthehem kur t’i mbaroj të dhjetë urdhërimet. Urdhërimi i parë është ky: “Mos ki perëndi të tjerë para meje.”. Në këtë pasazh Perëndia paraqet dhjetë urdhërime ku qartazi disa prej tyre janë urdhërime themelore të Tij.

Urdhërimi i dytë është ky: “Mos bëj skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Mos u përkul para tyre dhe as mos u shërbe, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz, që dënon paudhësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia.”.

Urdhërimi i tretë është ky: “Mos e përdor emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij.” Urdhërimi i katërt është ky: “Mbaje mend ditën e shabatit për ta shenjtëruar. Puno gjashtë ditë dhe në ato bëj të gjithë punën tënde; por dita e shtatë është shabat, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; mos bëj në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua; sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në ta, dhe ditën e shtatë ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë.”.

Urdhërimi i pestë është ky: “Ndero atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep.”. Urdhërimi i gjashtë është ky: “Mos vrit.”. Urdhërimi i shtatë është ky:  “Mos shkel besnikërinë bashkëshortore.”. Urdhërimi i tetë është ky: “Mos vidh.”. Urdhërimi i nëntë është ky:  “Mos bëj dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd.”. Dhe urdhërimi i dhjetë është ky: “Mos dëshiro shtëpinë e të afërmit tënd; mos dëshiro gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as ndonjë gjë tjetër që është e të afërmit tënd.”.

Pra, Perëndia i jep popullit të Tij dhjetë urdhërime. Të gjitha urdhërimet burojnë nga vargu dy ku Perëndia thotë: “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë.” Dhe piktura që dua të shihni dhe që do të na drejtojë në lutje është që Perëndia e çliroi popullin e Tij që ata të mund t’i bindeshin urdhërimeve të Tij dhe në këtë liri dhe bindje ata të mund ta përjetonin jetën në plotësi. Më lejoni ta them edhe njëherë këtë. Perëndia e çliroi popullin e Tij që ata të mund t’i bindeshin urdhërimeve të Tij dhe në këtë liri dhe bindje ata të mund ta përjetonin jetën në plotësi.

Pra, Perëndi, ne lutemi sipas përshkrimit në kapitullin 20 të Eksodit. Ne të falënderojmë që na shpëtove nga skllavëria e mëkatit, nga skllavëria e vetes, nga skllavëria e gjërave, nga mënyrat e kësaj bote. Ne të lavdërojmë që na shpëtove nga dënimi i mëkatit që është vdekja. Jezus, Ti je Zoti, Perëndia ynë. Ne të lavdërojmë që vdiqe në kryq për mëkatet tona, që na nxore jashtë skllavërisë së mëkatit me qëllim që të bindeshim Ty. Perëndi, të falënderoj që i çlirove shpirtrat tanë me qëllim që t’u bindemi urdhërimeve të Tua, që të ecim në shtigjet e Tua dhe që duke bërë këtë, ne të përjetojmë jetë. Perëndi, unë lutem që të gjithë ata që po dëgjojnë tani të dinë se me anë të besimit te Jezusi, ata janë bërë të lirë nga mëkati për t’u bindur Ty.

Perëndi, na ndihmo t’i bindemi urdhërimeve të Tua. Na ndihmo të ecim në shtigjet e Tua sot, në të gjitha shtigjet që na tregohen në Fjalën Tënde. Perëndi, ne lutemi që të mund të përjetojmë jetë me bollëk. Unë lutem për jetë me bollëk me anë të hirit që është i disponueshëm në Krishtin dhe liri nga mëkati për të ecur në shtigjet e Tua.

Perëndi, ne të lavdërojmë për atë që bëre te Eksodi, kapitulli 20, për atë që ke bërë në jetët tona me anë të gjakut të Jezusit në kryq dhe vdekjes së Tij për mëkatet tona, ringjalljes së Tij prej së vdekurish. Ne të lavdërojmë për lirinë që kemi dhe lutemi që të na ndihmosh të ecim me bindje sot që të përjetojmë jetë me bollëk, jetë që Ti e ke mundësuar për ne. Në emrin e Jezusit lutemi, amen.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI