I përulur dhe i butë!

Mateu 12:17-21. Këto vargje flasin për një profeci nga Isaia, që u përmbush me Jezusin dhe dëgjoni se cfarë thotë. Janë fjalë shumë të bukura. “me qëllim që

Lexoni më tej

Premtimet!

Mateu 5:3-12 përfshin Lumturitë, që janë premtime nga Jezusi, për të bekuar të gjithë ata njerëz që kanë këto karakteristika.  Dhe, ndërsa lexojmë këto vargje, ne lutemi për

Lexoni më tej

Ku të shkojmë?

Mateu kapitulli 11, vargjet 28 deri në 30. Këto janë disa nga vargjet më të bukura të Ungjillit të Mateut. Jezusi tha: “Ejani tek unë, o ju të

Lexoni më tej

Kur të agjëroni….

Mateu 9:14-15 flet për agjërimin. “Atëherë iu afruan dishepujt e Gjonit dhe i thanë: “Pse ne dhe farisenjtë agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?'” Dhe Jezusi

Lexoni më tej

Ndiqmëni…

Mateu kapitulli 4, vargu 19. jezusi u tha atyre: “Ndiqmëni dhe unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish.” Kjo është ftesa fillestare e Jezusit për katër dishepujt. Simoni, i

Lexoni më tej

Ku është shtëpia jonë?

Filipianëve kapitulli 3, vargjet 20 dhe 21, na thonë: “Sepse qytetëria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim Shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë

Lexoni më tej

Çmojini të tjerët më shumë se vetveten!

Filipianëve kapitulli 2, vargu 3, na nxit të mos bëjmë asgjë për ambicie egoiste, apo për mendjemadhësi, por me përulësi, t’i cmojmë të tjerët më shumë se vetveten.

Lexoni më tej

Si të lutemi për të tjerët?

Filipianëve, kapitulli 1, vargjet 9 deri në 11, janë nga ato shkrime ku ne shohim Palin të lutet përmes letrave të tij drejtuar një kishe, për njerëzit në

Lexoni më tej

Martesa dhe Kisha!

Efesianëve, kapitulli 5, është konluzioni i Palit për martesën. Ai thotë: “Ky mister i martesës është i madh.” Unë them se i referohet krishtit në kishë. Pastaj, në

Lexoni më tej

Përmes vështirësive!

Veprat e Apostujve 14, vargu 21. Kur ata i kishin predikuar Ungjillin atij qyteti dhe kishin bërë shumë dishepuj, u kthyen në Listra dhe në Ikon dhe në

Lexoni më tej