Dhuratat shpirtërore nuk janë të njëjta me talentet natyrore. Çdo qenie njerëzore – e krishterë dhe jo e krishterë – është krijuar në shëmbëlltyrën e vetë Zotit, dhe për shkak të krijimit në shëmbëlltyrën e vetë Zotit, ne kemi lindur me talente natyrore. Por dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, të tilla si profetizimi, shërbimi, mësimi, inkurajimi, dhënia, mëshira, mençuria, besimi, shërimi dhe të tjera që janë renditur në Romakëve 12: 6-8 dhe 1 Korintasve 12: 4-11, 28 , janë të ndryshëm nga talentet natyrore me të cilat kemi lindur.

Talentet frymëzojnë dhe argëtojnë, por dhuratat shpirtërore ndërtojnë trupin e Krishtit. Diçka e mbinatyrshme ndodh kur ushtrohet një dhuratë shpirtërore që thjesht nuk mund të ndodhë kur ushtrohet një talent.

Eshtë e qartë, dhuratat shpirtërore janë të fuqishme për ndërtimin e Mbretërisë së Perëndisë. Por ata mund të humbasin efektivitetin e tyre nëse neglizhojmë të rritemi në frytin e Shpirtit. Tek Galatasve 5: 22-23, Pali e identifikon këtë fryt si “dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, mirësi, besnikëri, butësi dhe vetëkontroll“. Jo të gjitha dhuratat shpirtërore u jepen të gjithë besimtarëve, por fryti i Shpirtit duhet të jetë i dukshëm tek të gjithë ata që qëndrojnë në Krishtin. Dhuratat e Shpirtit përcaktojnë atë që bën një besimtar, por fryti i Shpirtit përcakton se kush është një besimtar.

Dashuria është fryti i parë dhe më kryesorja e qëndrimit në Krisht. Pa dashuri, dhuratat tona janë të pakuptimta. Pavarësisht nga dhuratat tona, qëllimi ynë duhet të jetë për të nderuar Zotin dhe për të dashur të tjerët.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI