Jezusi, Shkëmbi ynë

Shpëtimtari ynë i dashur dhe i dhembshur ofron strehim shpirtëror, fizik dhe emocional për të lënduarit.

Malakia 3:6

Karakteri i Perëndisë nuk ndryshon kurrë – Jezu Krishti mbetet gjithmonë i njëjtë. Çfarë ngushëllimi për besimtarët! Dhe sa më mirë ta njohim Atë, aq më e lehtë do të jetë t’i drejtohemi Atij për strehim. Pra, sot, le të mësojmë më shumë rreth natyrës së Tij. Jezusi…

I fali të tjerët. Ai tregoi mëshirë, jo gjykim, ndaj atyre që e pranuan mëkatin e tyre.

Ngushëlloi të lënduarit. Ai vizitoi Marinë dhe Martën, të cilat po mbanin zi për humbjen e vëllait të tyre Llazarit (Gjoni 11:1-45).

Siguroi për nevojat. Pasi kaloi tre ditë duke shëruar, Ai ishte i shqetësuar sepse turma e madhe nuk kishte ngrënë. Ai mund t’i kishte kthyer të 4000 për të gjetur ushqimin e tyre, por Ai siguroi më shumë se sa të ngopeshin për një vakt (Marku 8:1-9).

Ndërmjetësoi për dishepujt e Tij. Pak para se të kryqëzohej, Jezusi i kërkoi Atit që t’i mbronte dhe shenjtëronte ndjekësit e Tij, duke të përfshirë si ty ashtu edhe mua (Gjoni 17:15-20).

I forcoi besimtarët dhe u dha atyre fuqi për të bërë punën e Perëndisë. Tek Veprat e Apostujve 1:8, Zoti i dërgoi dishepujt e Tij për të ndarë ungjillin, duke i siguruar ata: “Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë të vijë mbi ju”.

Jezusi ende fal, ende ngushëllon, ende siguron, ende ndërmjetëson dhe ende fuqizon. Çfarë bekimi që ne mund të gjejmë një strehë te Zoti ynë i mahnitshëm!

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Charles Stanley

Dr. Charles Frazier Stanley është Pastor Emeritus i Kishës së Parë Baptiste në Atlanta, Georgia, pasi shërbeu si pastor i lartë për 51 vjet. Ai është themeluesi dhe presidenti i In Touch Ministries, i cili transmeton gjerësisht predikimet e tij përmes televizionit dhe radios.


Free!

REGJISTROHUNI