Ai erdhi për të shërbyer!

Mateu, kapitulli 20, vargu 28 thotë se Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e Tij si cmim

Lexoni më tej

Unë do të ndërtoj…

Mateu kapitulli 16, vargu 18. Jezusi po i flet Pjetrit dhe po i thotë: “Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb

Lexoni më tej

Të jesh shembull për të tjerët!

Filipianëve kapitulli 4 vargu 9. Pali u thotë kështu të krishterëve: “Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe

Lexoni më tej

5 bukë dhe 2 peshq!

Mateu 14:19, na tregon historinë e Jezusit, që ushqeu mbi 5000 njerëz. “Atëherë i urdhëroi që turmat të ulen mbi bar; pastaj i mori pesë bukët dhe dy

Lexoni më tej

I përulur dhe i butë!

Mateu 12:17-21. Këto vargje flasin për një profeci nga Isaia, që u përmbush me Jezusin dhe dëgjoni se cfarë thotë. Janë fjalë shumë të bukura. “me qëllim që

Lexoni më tej

Premtimet!

Mateu 5:3-12 përfshin Lumturitë, që janë premtime nga Jezusi, për të bekuar të gjithë ata njerëz që kanë këto karakteristika.  Dhe, ndërsa lexojmë këto vargje, ne lutemi për

Lexoni më tej

Ku të shkojmë?

Mateu kapitulli 11, vargjet 28 deri në 30. Këto janë disa nga vargjet më të bukura të Ungjillit të Mateut. Jezusi tha: “Ejani tek unë, o ju të

Lexoni më tej

Kur të agjëroni….

Mateu 9:14-15 flet për agjërimin. “Atëherë iu afruan dishepujt e Gjonit dhe i thanë: “Pse ne dhe farisenjtë agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?'” Dhe Jezusi

Lexoni më tej

Ndiqmëni…

Mateu kapitulli 4, vargu 19. jezusi u tha atyre: “Ndiqmëni dhe unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish.” Kjo është ftesa fillestare e Jezusit për katër dishepujt. Simoni, i

Lexoni më tej

Ku është shtëpia jonë?

Filipianëve kapitulli 3, vargjet 20 dhe 21, na thonë: “Sepse qytetëria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim Shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë

Lexoni më tej