Dashuria, gëzimi…

Galatasve 5:22 dhe 23, thonë: “Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.” Ne i dëshirojmë

Lexoni më tej

Të birësuar!

Galatasve kapitulli katër, vargjet 4 deri në shtatë: “por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që të shpengonte

Lexoni më tej

E vërteta e Ungjillit!

Galatasve 1:6-8 janë kritike, jo vetëm për këtë Libër dhe për të kuptuar më mirë këtë libër në Bibël, por edhe për jetën e secilit prej nesh. Pali

Lexoni më tej

Bukuria e vërtetë!

Fjalët e urta kapitulli 31, vargu 30. Pranë fundit të këtij portreti të gruas tek Fjalët e urta 31, ne shohim këtë varg: “Hiri është i rremë dhe

Lexoni më tej

Premtimi më i bukur!

Fjalët e urta, kapitulli 30, vargu 5, thotë: “Çdo fjalë e Perëndisë është rafinuar me zjarr. Ai është një mburojë për atë që gjen strehë tek ai.” C’premtim

Lexoni më tej

Kur nuk ka një vizion…

Fjalët e urta 29:18 është ndoshta një nga vargjet më të njohur, por shpeshherë, ai keqkuptohet. Kështu, ky varg thotë: “Kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet

Lexoni më tej

Mos i fshihni!

Fjalët e urta 28:13 na paralajmëron: “Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi; por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për

Lexoni më tej

A ndjen vetëkënaqësi?

Fjalët e urta 27 ka dy vargje që flasin për lavdërimin e njeriut. Kështu, kapitulli 27, vargu 2, na këshillon: “Le të të lëvdoj një tjetër dhe jo

Lexoni më tej

Perëndia na jep dhurata të mira.

Fjalët e urta 25:16 thotë: “Në rast se gjen mjaltë, ha aq sa të mjafton, me qëllim që të mos dendesh dhe pastaj të vjellësh.” C’varg i mrekullueshëm!

Lexoni më tej

Princi i paqes

Isaiah 9:6-7 Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm,

Lexoni më tej