Mateu 5:3-12 përfshin Lumturitë, që janë premtime nga Jezusi, për të bekuar të gjithë ata njerëz që kanë këto karakteristika.  Dhe, ndërsa lexojmë këto vargje, ne lutemi për këto gjëra në jetën tonë. Ndërsa unë po i lexoja, po lutesha: “Perëndi, le të jenë të gjitha këto, shenja të miat.”

Vargu 3: “Lum skamësit në frymë.” Perëndi, ne lutemi që të na ndihmosh të jemi të varfër në frymë, të përulur në frymë para Teje, sepse ne e dimë se ata që janë të varfër në frymë, do të kenë mbretërinë e qiellit. Perëndi, le të jemi të varfër në frymë. “Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen.” Perëndi, në vajtimin tonë, në pikëllimin tonë, në vuajtjen tonë dhe në padrejtësinë në botë, ne lutemi që të njohim ngushëllimin Tënd.

“Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën.” Perëndi, na bëj zemërbutë. Perëndi, le të jetë kjo një karakteristikë e jona sot, sepse është dicka jo e zakonshme në botën që na rrethon. Le të jenë të buta zemrat tona. “Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.” Perëndi, ne lutemi që jeta jonë të shënjohet nga kjo lloj urie dhe nga kjo lloj etjeje. Le të kemi uri për drejtësinë, ashtu sic kemi uri për të ngrënë. Le të kemi etje për drejtësinë, ashtu sic kemi etje për ujë.  Le të dëshirojmë drejtësinë në jetën tonë dhe të kënaqemi me të.

“Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë.” Perëndi, Ti ke treguar kaq shumë mëshirë për ne. Kështu, ne lutemi të na ndihmosh që të tregojmë mëshirë ndaj të tjerëve. Na ndihmo të jemi pasqyrim i mëshirës Tënde dhe i dashurisë Tënde që nuk e meritojmë. Zot, na ndihmo të derdhim tek të tjerët mëshirën Tënde. “Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë.” Perëndi, ne duam të të shohim Ty. Na bëj një zemër të pastër, që të mund të të shohim Ty. Lutemi që Ti të pastrosh zemrën tonë. Na ndihmo të rritemi në shenjtëri, dhe në pastërti të mendimeve dhe të motiveve. Na bëj një zemër të pastër.

  “Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bij të Perëndisë.” Zot, na ndihmo të bëjmë paqe. Na ndihmo të mos shkaktojmë përcarje. Na ndihmo të nxisim paqe rreth nesh. “Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve.” Perëndi, ne lutemi që T të na ndihmosh të durojmë provat, shqetësimet dhe përndjekjen, që na vijnë si ndjekës të Krishtit. Na ndihmo të kemi siguri në Ty dhe të mos lëkundemi nga kërcënimet e kësaj bote, të mos stepemi nga presionet dhe nga përndjekjet që na vijnë kundër. Na ndihmo të durojmë vuajtjet për hir të drejtësisë.

“Lum ju kur do t’ju shajnë dhe do t’ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush.” Perëndi, ne lutemi që, kur të na shajnë dhe të na përndjekin, apo kur të thonë të gjitha të zezat kundër nesh, për shkakun Tënd, për shpalljen e Ungjillit, Ti të na ndihmosh të ngazëllehemi dhe të gëzohemi. Na ndihmo të jemi të sigurt në shpërblimin që kemi në qiell. Na ndihmo të kujtojmë shpërblimin në qiell dhe të kuptojmë se ne jemi pasues të një rruge të gjatë, që kanë bërë ata që shkuan para nesh, ndaj të cilëve Ti ke treguar besnikërinë Tënde, ndërsa kanë përjetuar përndjekjen.

 Perëndi, ne lutemi për të gjitha këto gjëra në jetën tonë dhe lutemi që si pasojë e hirit Tënd në ne, t’i kemi ato dhe të përjetojmë bekimet e Tua. Në emër të Jezusit ne lutemi, amen.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth David Platt

David Platt shërben si pastor në kishën McLean Bible Church në Washington, D.C. Ai është themeluesi i shërbesës ‘Radikal’. Ai është autori i disa librave, përfshirë, Radikal, Radikal së bashku, Më ndiq, Diçka duhet të ndryshojë.


Free!

REGJISTROHUNI