Perëndia është besnik për t’i përmbushur premtimet e Tij

“Prandaj, u thuaj bijve të Izraelit: “Unë jam Zoti; do t’ju heq nga punët e rënda, që ju kanë imponuar egjiptasit, do t’ju çliroj nga skllavërimi i tyre

Lexoni më tej