Perëndia brenda një kutie të bukur

Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë—Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua (

Lexoni më tej