Dy Davidë

Lexo:Efesianëve 5:14-17  Davidi ishte mërzitur. Miqtë e tij ishin në kampin e kishës, por atë e kishte zënë gripi dhe nuk mund të shkonte këtë vit. Tani ai

Lexoni më tej