Asnjë dënim!

Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.  (Romakët 8:1) Në zemrën tënde mund të

Lexoni më tej