Zemra e Perëndisë për të vejat dhe jetimët

“Mos mundo asnjë grua të ve, as ndonjë jetim.” -Eksodi 22:22   Kur lexojmë te libri i Eksodit, kapitujt 21 deri në disa kapituj më poshtë dhe në

Read More

BINDJA NDAJ URDHËRIMEVE TË PERËNDISË

Sot do të lexojmë nga Eksodi, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 17. Këto janë dhjetë urdhërimet dhe ky është një nga pasazhet më të njohur në Bibël.

Read More

SAKRIFICA E PLOTË DHE PËRFUNDIMTARE

“Dhe Moisiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legenë; dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besëlidhjes dhe ia lexoi

Read More

Shenjtëria e Perëndisë nuk mund të shihet

“Dhe Zoti i tha Moisiut: «Zbrit dhe paralajmëro popullin solemnisht që të mos sulet drejt Zotit për ta parë dhe kështu shumë prej tyre të gjejnë vdekjen.‘”-Eksodi 19:21

Read More

Siguruesi ynë besnik!

Prandaj e quajti këtë vend Masa dhe Meriba për shkak të grindjeve që pati me bijtë e Izraelit dhe sepse kishin tunduar Zotin duke thënë: «A është vallë

Read More

Nevoja jonë për Perëndinë!

“Zoti i tha Moisiut: «Ja, unë do të bëj që të bjerë manë mbi ju nga qielli; dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin

Read More

Zoti lufton për ne

“Por Moisiu i tha popullit: «Mos kini frikë, qëndroni dhe do të shikoni çlirimin e Zotit, që ai do të kryejë sot për ju; sepse egjiptasit që shihni

Read More

Favori i Perëndisë

“Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e egjiptasve; edhe Moisiu gëzonte konsideratë të madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e shërbëtorëve të Faraonit

Read More

Fryma e përulur dhe e penduar!

“Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: «Kështu thotë Zoti, Perëndia i hebrenjve: ‘Deri kur do të refuzosh të ulësh kokën para meje? Lëre popullin tim

Read More

Perëndia është i pranishëm në historinë tonë

“Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Shko te Faraoni dhe thuaji: ‘Kështu thotë Zoti: Lëre popullin tim të shkojë me qëllim që të më shërbejë.‘” -Eksodi 8:1  Ne kemi

Read More