Lëreni Stuhinë Të Qetësohet

Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë [i fuqishëm dhe i padepërtueshëm për tundimin], një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të

Lexoni më tej

Dashuria Agape E Perëndisë

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetën e përjetshme.

Lexoni më tej

Të Ruash Zemrën

Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes dhe mbi çdo gjë tjetër, sepse nga ajodalin burimet e jetës. – Fjalët e Urta 4:23 Te Libri i Fjalëve të Urta

Lexoni më tej

Lumturia E Vërtetë

Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të sëmurët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili

Lexoni më tej

6 Mënyra Si Të Praktikojmë Paqen

Dhe paqja e Perëndisë që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. – Filipianëve 4:7 Të jetojmë në paqen e

Lexoni më tej

Lër Mënjanë Shpërqëndrimet

Me shpirtin tim të dëshiroj Ty [o Zot] natën, po, me frymën që është brenda meje të kërkoj në mëngjes herët… – Isaia 26:9 Ka shumë gjëra në

Lexoni më tej